arctitecture Architecture

gptcadrarc@gmail.com

Flash News
   അടൂർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ റെഗുലർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന്റെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് മിഷൻ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി അടൂർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അന്നേദിവസം രാവിലെ കോളേജിൽ എത്തി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അപേക്ഷകളിൽ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാൽ അടയ്ക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ഫീസും കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ്... ഗവൺമെന്റിലേക്കുള്ള ഫീസുകൾ എടിഎം കാർഡ് വഴിയും... ബാക്കിയുള്ളവ ക്യാഷായുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്... ഏതെങ്കിലും പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ നിലവിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർ അവരുടെ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ലഭിച്ച അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പും ഫീസ് അടച്ച റസീപ്റ്റും ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും.... കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോട്ടീസ് ബോട്ട് ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്..... അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കും നിലവിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നതിനായി www.polyadmission എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ Regular എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക      അടൂർ ഗവ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഈ വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ 3/08/2023 രാവിലെ 9 30 മുതൽ കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്... ലാറ്ററൽ എൻട്രി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും പ്രസ്തുത സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.... രജിസ്ട്രേഷൻ ഒമ്പതര മണി മുതൽ 11 മണി വരെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ അവരുടെ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്സൽ രേഖകൾ, ടീ സീ, കോൺടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്... പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫീസും പിടിഎ ഫണ്ടും അടക്കേണ്ടതാണ്       *** അടൂർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ Regular Diploma / Lateral Entry സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു**** www.polyadmission.org എന്ന വെബ്സൈറ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോളേജിലെ ഹെൽപ്‌ഡെസ്‌കുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.... !!!       അടൂർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ തുടർവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം മുഖേന ആരംഭിക്കുന്ന ഹൃസ്വകാല കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു... അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി Courses-1. Diploma In Computer Application 2. Aluminium fabrication & composite 3.AUTOCAD( Arch/ Civil) 4.Total Station 5.SMAW ( Tig & Mig) Contact number- 9946599947, 9961040512       Students can apply Mahindra Scholarship program>>>> For details visit>>>>> https://www.kcmet.org/what-we-do-Scholarship-Grants.aspx      New learning materials are uploaded in student download section      CONGRATULATION TO STUDENTS SELECTED IN VARIOUS FIRMS Bajaj India Pvt. Ltd 1 Nandhu Krishnan(Mechanical Engg.) 2.Sebin G Sam (Mechanical Engg.) 3 Amal Selvaraj (Mechanical Engg.) Anand group (Spicer India Pvt) 1 Kailasnath.M (Mechanical Engg.) 2 Amal.P,(Mechanical Engg.) 3.Rintomon Roy (Mechanical Engg.) 4.Rinsin Rahim(Mechanical Engg.) 5,Abhijith.O,(Mechanical Engg.)      This dynamic website(www.gptcadoor.org) will give you more information about our Polytechnic College as well as Polytechnic community. We hope you will find it useful thus making us serve you better. with regards, I.T CELL TEAM,GPTC, ADOOR  

Architecture

The Architecture Department offers a six semester course in Architecture that leads to a diploma in Architecture.

To provide fabulous career opportunity in architecture we provide finest infrastructure and all supports to all our students. Architecture is a synthesis of science and art working together to built the environment functionally precise and aesthetically appealing. Architectural Assistantship program proved to be highly employable.

We train our people to work as initial working assistance in an Architecture office setup, assistantship for Designer/Architect or assistant in architecture services.

Department is always focused on co-curricular activities, site-visits, training to computer aided drafting, model making, surveying and workshops. We believe that theoretical knowledge imparted during the course in architectural assistantship needs to be coupled with practical know-how when the students reach the threshold of his/her professional career. The department has also encouraged learning beyond the classroom and regular course work. Students and staff are encouraged to participate in competitions, workshops and conferences.

To get the students well acquainted with the field of knowledge, experts from various areas are invited to have interaction with the students. The department also arranges field visits for the students to see practices going on in the field.

The students trained under various registered Architects during the course period for getting field knowledge and work experience in architecture.

Established in 1994, it is housed in the heart of the campus and is served by drawing halls, model making work shop, survey lab, material lab, workshops, advanced computer lab and department library.

Activities

The following are important activities of diploma holder in Architecture.

 1. Preparation of drawings.
 2. Preparation of small building designs, master plans and layouts.
 3. Preparation of small building designs, master plans and layouts.
 4. Preparation of models.
 5. Preparation of tender documents and cost estimates including valuation.
 6. Preparation of submission documents for approval.

Employment Opportunities for Diploma Holders in Architecture

The diploma holders in Architecture find employment in Service Sector as Architectural Assistant/ Draftsman/ Junior Architectural Draftsman/ Junior Planning Assistant in the following organization.

 1. The private enterprises consisting of firms of Architects and Engineers.
 2. Govt. Departments namely:
  • State Department of Architecture
  • State Department of Town & Country Planning
  • Central Public Works Departments
  • State Housing Board & Corporations
  • State Urban Development Agency
  • Railways.
  • Military Engineering Services.

Infrastructure of the Department

The students are imparted practical training in various labs & Workshops namely Survey Lab, CAD Lab, etc. which are well equipped with the latest instruments. The students have the opportunity to learn the new things related to their field and can be an asset for their professional life. One architectural studio building is under the process of developing stage which will provide the latest information about the newly introduced materials relating to building and construction work.

Department of Architecture
email : gptcadrarc@gmail.com
H O S mechanichal department

Phone no: & email ID of Staff Members

Sl.No.

Name

Mobile No.

e-mail id

Lecturers

1

Nafeel Khan

9074234700

nafeelkhan41@gmail.com

2

Sumayya.P. B

8943210956

sumipbashir@gmail.com

3

AMRUTHA LEKSHMI G R

8281626462

amruthalekshmigr@gptcadoor.org

4

Amoy

7902426536

Nil

5

Bhavya

9446431820

Demonstrators

6

Aalin.D

8089721808

aalindavid@gmail.com

7

Jesteen

9447416333

sjesteen2@gmail.com

Trade Instructors

8

Anup Chandran

8893660458

anuparch123@gmail.com

9

Anikuttan

9995954480

@gmail.com

Tradesmen

10

Deepthi M S(Guest)

9946461701

deepthimurali111@gmail.com

11

Krishnenthu

7510270210

Nil